php hook编程机制 (转载)

  • 2021-03-31 12:47
  • by 刘管家
  • 3647
  • 0
  • 0
  • hook

  

说明


    hook,中文翻译为钩子,编程中的钩子类似我们现实中的钩子,需要挂在东西的时候直接挂载到上面即可。程序中也是,需要运行的代码挂载到上面即可。

     

    具体思想就是:在项目代码中,你认为要扩展(暂时不扩展)的地方放置一个钩子函数,等需要扩展的时候,把需要实现的类和函数挂载到这个钩子上,就可以实现扩展了。


实例


1,需求背景


1,产品刚开始提了一个需求,很简单,就是获取一个一维数组,再将数组打印出来


    代码如下实现即可

     

    <?php

    class printArr

    {

        public function main()

        {

            //获取数组

            $arr = $this->get_arr();

            //打印数组

            $this->print_arr($arr);

        }

        public function get_arr()

        {

            $arr = [9,5,6,0,1,4,7,34,67,28,105,278];

            return $arr;

        }

        public function print_arr($arr)

        {

            echo "<pre>";

            print_r($arr);

        }

    }

     

    $printArrObj = new printArr;

    $printArrObj->main();


2,好吧,功能完成后,产品觉得这样输出不太好,最好是有序输出。熟悉冒泡排序的你,赶紧对代码做了如下调整(如下虚线内代码)


    <?php

    class printArr

    {

        public function main()

        {

            //获取数组

            $arr = $this->get_arr();

            //----------------------------------------------------

            $arr = $this->bubble_sort($arr);

            //----------------------------------------------------

            //打印数组

            $this->print_arr($arr);

        }

        public function get_arr()

        {

            $arr = [9,5,6,0,1,4,7,34,67,28,105,278];

            return $arr;

        }

        public function print_arr($arr)

        {

            echo "<pre>";

            print_r($arr);

        }

        //----------------------------------------------------

        public function bubble_sort($arr)

        {

            //自行完成

        }

        //----------------------------------------------------

    }

     

    $printArrObj = new printArr;

    $printArrObj->main();


3,好吧,你的功能完成了。但是后来数据量变大了,产品说冒泡排序运行效率太低,让你用插入排序法排序。


    你怕无理的产品后面又换回冒泡,于是注释掉冒泡,又写了插入排序法

     

    <?php

    class printArr

    {

        public function main()

        {

            //获取数组

            $arr = $this->get_arr();

            //----------------------------------------------------

            //$arr = $this->bubble_sort($arr);

            $arr = $this->insert_sort($arr);

            //----------------------------------------------------

            //打印数组

            $this->print_arr($arr);

        }

        public function get_arr()

        {

            $arr = [9,5,6,0,1,4,7,34,67,28,105,278];

            return $arr;

        }

        public function print_arr($arr)

        {

            echo "<pre>";

            print_r($arr);

        }

        //----------------------------------------------------

        /*public function bubble_sort($arr)

        {

            //自行完成

        }*/

        public function insert_sort($arr)

        {

            //自行完成

        }

        //----------------------------------------------------

    }


4,嗯,后面项目越来越复杂,产品越来越变态。说4,这个数字不好,数组中带4的unset掉。和上面代码一样,你又写了一个方法,夹在数组的获取和输出的中间,用来unset掉4这个数字。


    好吧,对你来说就价格方法而已,那就加呗

     

    <?php

    class printArr

    {

        public function main()

        {

            //获取数组

            $arr = $this->get_arr();

            //----------------------------------------------------

            //$arr = $this->bubble_sort($arr);

            $arr = $this->insert_sort($arr);

            $arr = $this->unset_4($arr);

            //----------------------------------------------------

            //打印数组

            $this->print_arr($arr);

        }

        public function get_arr()

        {

            $arr = [9,5,6,0,1,4,7,34,67,28,105,278];

            return $arr;

        }

        public function print_arr($arr)

        {

            echo "<pre>";

            print_r($arr);

        }

        //----------------------------------------------------

        /*public function bubble_sort($arr)

        {

            //自行完成

        }*/

        public function insert_sort($arr)

        {

            //自行完成

        }

        public function unset_4($arr)

        {

            //自行完成

        }

        //----------------------------------------------------

    }


5,这个产品越来越变态,说3不好,也要unset掉,5不好也要unset掉。8这个数字好,给数组中加个8,又说666这个数字更好,要加个666。并且半个小时要做完。你终于受不了了,提议你一个人做不完。产品经理二话不说调来好几个人,每人做一个。


    1,这里就要说出现的问题了。每个工程师的习惯都不一样

        比如你封装了方法,写在了输出数组这个主类的下面,main函数中直接调用了

        小王同事不喜欢封装方法,直接在获取数组和打印数组之间添加了代码段。

        小李同事觉得输出数组当前这个类,为主类,处理过程自己封装一个副类,副类中封装方法,在输出数组这个类引入调用即可。

        等等等等方案。

        

    2,然后产品更多的变态需求出来了,你们团队也默默的维护着输出数组中间的每一道工序。就这样不知不觉两年过去了,

        

        突然线上出现了一个小bug,你作为技术大牛,排错交给了你,

        

        接下来你开始排错

        

        封装方法的工程师,写了500多个方法在下面,虽然难找不过耐心点还可以慢慢找到维护排错。

        封装副类的工程师,封装了100多个副类,各类下都有各种方法,再耐心点吧,慢慢找还可以维护排错。

        直接加代码段的工程师,两年积累了五六千行代码,好吧,你需要读懂每一行才能发现问题,

        

        到了这个时候,我猜你直接想骂娘了吧,气冲冲的找来加代码段的工程师,让他看看这段代码

        什么意思,结果呢,两年前的代码,他自己都不知道什么意思了,这下完了,你是不是心态崩

        了,你是不是绝望了,你是不是直接想离职了?


6,现在想想,你们公司内部两年积累的代码已经能让你到了崩溃的边缘,那如果开源代码,天下人都能维护,并且维护了十多年,如果按照上面维护的路子来维护,那这个开源软件早都嗝屁了吧。


故事讲到这里,就到此为止。hook编程机制就是解决此类问题应运而生的。


2,解决方案


    对,解决上面的问题,从三个方向入手。

        1,对应产品提出不同需求改动,用插件的形式整齐划一的放在对应插件库里。

        2,插件管理类,用来注册插件,监听插件是否需要运行,需要的直接hook过来,运行即可。

        3,在获取数组和输出数组中间放一段插件触发器,用来触发需要运行的插件。

    以上也就是插件的三要素。


3,示例代码


    按照hook原理做一个简单的插件用例

     

    结构:hookDemo

            |-----index.php//主运行代码,触发器hook放在可能需要利用插件的地方

            |-----pluginManager.php//插件管理类

            |-----plugin//插件目录

                    |------sort.php//插件

                    |------unsetElement.php//插件


index.php


    <?php

    class printArr

    {

        public $pluginManagerObj;

        public function __construct()

        {

            //凡事用到hook的类,优先加载hook类

            require './pluginManager.php';

            $this->pluginManagerObj = new pluginManager();

        }

        public function main()

        {

            //获取数组

            $arr = $this->get_arr();

            //hook,也就是触发函数

            $arr = $this->pluginManagerObj->trigger('unsetElement',$arr);

            $arr = $this->pluginManagerObj->trigger('sort',$arr);

            $this->print_arr($arr);

            //输出数组

        }

        public function get_arr()

        {

            $arr = [9,5,6,0,1,4,7,34,67,28,105,278];

            return $arr;

        }

        public function print_arr($arr)

        {

            echo "<pre>";

            print_r($arr);

        }

    }

    echo "<pre>";

    $printArrObj = new printArr;

    $printArrObj->main();


pluginManager.php


    <?php

    class pluginManager

    {

        //监听数组

        public $listen = [];

        public function __construct()

        {

            //构造方法,引入插件以及监听

            $plugin_list = scandir('./plugin');

            foreach($plugin_list as $k=>$v){

                if($v == '.' || $v == '..'){

                    unset($plugin_list[$k]);

                }

            }

            if($plugin_list){

                foreach($plugin_list as $v){

                    if(file_exists('./plugin/'.$v)){

                        //引入插件

                        require_once('./plugin/'.$v);

                        //获取插件名

                        $class = explode('.',$v);

                        $class = $class[0];

                        if(class_exists($class)){

                            new $class($this);

                        }

     

                    }

                }

            }

        }

        //注册插件

        public function register($hook,&$obj,$method)

        {

            $key = get_class($obj).'->'.$method;

            $val = [$obj,$method];

            $this->listen[$hook][$key] = $val;

        }

        //触发插件

        public function trigger($hook,$data)

        {

            if(isset($this->listen[$hook]) && is_array($this->listen[$hook]) && count($this->listen[$hook])>0){

                foreach($this->listen[$hook] as $key => $val){

                    $hook_obj = &$val[0];

                    $method = $val[1];

                    $res = $hook_obj->$method($data);

                }

            }

            return $res;

     

        }

    }


sort.php


    <?php

    class sort

    {

        public function __construct(&$pluginManagerObj)

        {

            $pluginManagerObj->register('sort',$this,'sort');

        }

        public function sort($arr)

        {

            for($i=1;$i<count($arr);$i++){

                for($j=$i-1;$j>=0;$j--){

                    if($arr[$j+1] > $arr[$j]){

                        $tmp = $arr[$j];

                        $arr[$j] = $arr[$j+1];

                        $arr[$j+1] = $tmp;

     

                    }else{

                        break;

                    }

                }

            }

            return $arr;

        }

    }


unsetElement.php


    <?php

    class unsetElement

    {

        public function __construct(&$pluginManagerObj)

        {

            $pluginManagerObj->register('unsetElement',$this,'unset_4');

        }

        public function unset_4($arr)

        {

            foreach($arr as $k=>$v){

                if($v == 4){

                    unset($arr[$k]);

                }

            }

            return array_values($arr);

        }

    }


#####心得


1,关于hook


    结合上面的例子,hook最好的方面是,插件和项目互相独立,降低耦合性。第三方开发人员也不

    需要知道项目如何处理,类似api一样,只需要知道插件需求即可开发。

    二来,插件跟核心代码分离,方便各个区间段排错

    三来,项目开发过程中,防止了代码的冗余杂乱,更适用于开源项目


2,关于实现


    三要素,

        触发函数,plugin管理类,plugin代码。

    实现过程中,

        插件管理类和插件类实例化的对象必须贯穿全局且唯一。因为注册和执行过程中,监听信息

        要保持全局。实现方案有三种:

            1,对象的各种操作必须用引用&。

            2,用单例模式获取对象

            3,$_GLOBAL;

    上面的例子只是一个简单的说明,

        熟悉原理后,可以拓展设置plugin配置文件对plugin管理,

        对plugin本身做到互相联系,互相调用。具体拓展情况按照需求而定

    hook思路理解清楚后,不拘泥于我上面写的这种方式,因为这种方式只是自己写框架玩的时候

    利用了面向对象方式。

        总之hook最广泛的原理,就是

            开局注册全局监听变量,

            全局监听变量负责监听,

            触发函数负责触发,

            一旦触发执行代码

--------------------- 

作者:敦煌的驼铃 

来源:CSDN 

原文:https://blog.csdn.net/SiuKong_Ngau/article/details/83587048 

注:本文来源:转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权行为,请联系我们,我们会及时删除。


评论